Doručení Zásilkovnou od 1300Kč. ZDARMA!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

 1. Úvodní ustanovení 

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu čLOVEčina s.r.o., so sídlem Plzeňská 36/B 040 01 Košice − městská část Západ, Slovenská republika, IČO: 54028868, IČ DPH: SK2121554457, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu Košice, vložka 5229/V (dále jako „prodávající“), a kupujícího, kteří uzavírají kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.clovecinahra.sk (dále jen „internetový obchod"). 
 2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se registruje prostřednictvím internetového obchodu nebo si prostřednictvím něj objedná zboží. 
 3. Zbožím se rozumí fyzický předmět nákupu nabízený k prodeji prostřednictvím elektronického obchodu www.clovecinahra.sk. 
 4. Službou se rozumí úkony spojené s prodejem a dopravou zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu kupujícímu.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Mobilní telefon: 0907617851

E-mail: clovecina.hra@gmail.com 

IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2715 0263

SWIFT: TATRSKBX

 

 1. Ustanovení obchodních podmínek jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Odlišná ujednání dojednaná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
 2. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají ve slovenském jazyce. 

 

 1. Informace o zboží a cenách 

 

 1. Informace o zboží, včetně cen jednotlivých produktů a jejich hlavních vlastnostech, jsou uvedené u každého zboží zvlášť v katalogu internetového obchodu. 
 2. V internetovém obchodu jsou zveřejněné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží není možné navzájem kombinovat, pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak. 

III.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. Kupující realizuje objednávku zboží tímto způsobem: 
 1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, po předcházející registraci v internetovém obchodě 
 2. nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

 

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby a způsob doručení. 
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Následně kupující odešle vyplněnou objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považované za správné. Odesláním elektronické objednávky kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
 3. Po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřená až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručené na e-mailovou adresu kupujícího. 
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce prodávající nemůže splnit, zašle kupujícímu o tomto informaci na jeho e-mailovou adresu spolu s náhradní nabídkou. Náhradní nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v tom případě uzavřená až potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku jen, pokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo zasláním e-mailu prodávajícímu. 
 6. V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinný dodat zboží za tuto úplně zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zaslané automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu změněnou nabídku. Změněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřená potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 

 IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího vykonané v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.  
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považované za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinný zachovávat mlčenlivost ohledně informací potřebných k přístupu do svého zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 
 4. Kupující není oprávněný umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, nebo v případě, že kupující poruší svoje povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek. 
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

V. Platební podmínky a dodání zboží 

 1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:  
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího:

           IBAN: SK5383300000002002037041., vedený ve Fio Bance,

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

 

 1. Celkovou cenou se rozumí celková cena za objednané zboží včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. 
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.  
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího dopředu žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 
 6. Zboží je kupujícímu doručené: 
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil, 
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího. 

 

 1. Volba způsobu dodání se provádí při objednávání zboží kupujícím. 
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedené v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě osobního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 3. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedené v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručování.  
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto bezodkladně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném otevření zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu – a zašle ho elektronicky kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu. 
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celkové kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Zodpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvu tak neučinil. 

VI. Odstoupení od smlouvy 

 1. Kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Z.z., o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele pro prodeji na dálku“), v lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Prodávající upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží (poštovné). 
 2. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, zašle zakoupené zboží prodávajícímu nebo jej odevzdá bez zbytečného odkladu – nejdéle do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Místo pro zpětné zaslání zboží je adresa prodávajícího: čLOVEčina s.r.o., Plzeňská 36/B 040 01 Košice − městská část Západ. 
 3. Při odstoupení od smlouvy do 14 dní má kupující zboží vrátit bez známek používání nebo opotřebení či závad. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jak je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. 
 4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dní od odstoupení od smlouvy (pokud bylo zboží prodávajícímu doručeno), všechny peněžní prostředky za zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jedině tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou dodatečné náklady. Prodávající si dovoluje upozornit, že pokud odstoupí kupující od smlouvy, není prodávající povinný vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dřív, než kupující zboží odevzdá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 5. Kupující zodpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu a obalu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu hlavně náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebované nebo zničené zboží apod.). 

VII. Zodpovědnost za vady zboží

 1. Prodávající zodpovídá za chyby, které má předané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou po jeho převzetí v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout od převzetí věci kupujícím. Bližší podmínky zodpovědnosti za chyby jsou podrobně upravené v reklamačním řádu. 
 2. Kupující je oprávněný uplatnit právo za vady zasláním vadného zboží na adresu: čLOVEčina s.r.o., se sídlem Plzeňská 36/B 040 01 Košice − městská část Západ. Balík nesmí být zaslán formou dobírky.  
 3. Předávané zboží musí mít požadovanou jakost v souladu s právními předpisy, musí být bez vad a především musí odpovídat technickým požadavkům. Pokud jde o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo na to, aby byla bezplatně, včas a řádně opravená. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, právo od smlouvy odstoupit, případně právo na přiměřenou slevu na zboží.  
 1. Osobní údaje
 1. Kupující vyjadřuje uzavřením kupní smlouvy svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem naplnění účelu kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí odbavování objednávek zadaných prodávajícímu v rámci internetového obchodu, pro což je zpracování osobních údajů nevyhnutelné, aby prodávající mohl plnit svoje smluvní povinnosti vyplývající z kupní smlouvy
 2. Prodávající ručí za důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji zaregistrovaných osob, které kupující oznámí v rámci registrace. Osobní údaje je možné na základě žádosti kupujícího odstranit z databáze. Zpracování osobních údajů kupujícího se provádí přísně v souladu se zákonnými požadavky.  
 1. Alternativní řešení sporů 
 1. V případě, že kupující není spokojený se způsobem, jakým prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo stížnost, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo se obrátit na prodávajícího s písemnou žádostí o nápravu prostřednictvím pošty nebo kontaktního e-mailu: Clovecina.hra@gmail.com. 
 2. Pokud prodávající na žádost kupujícího podle odst. 1 tohoto článku odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do třiceti (30) kalendářních dní ode dne jejího odeslání uživatelem, má uživatel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. 
 3. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů je (i) Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr@soi.sk, nebo (ii) jiná příslušná oprávněná osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeného Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky.  
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.clovecinahra.sk.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat, změnit nebo doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky, přičemž k takovéto aktualizaci, změně nebo doplnění Všeobecných obchodních podmínek se nevyžaduje předcházející ani následný souhlas uživatele.   
 3. Aktualizaci, změnu nebo doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek oznámí provozovatel uživateli nejpozději 7 (slovem: sedm) kalendářních dní před nabytím účinnosti změny Všeobecných obchodních podmínek, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu uživatele, kterou uživatel uvedl při své registraci do aplikace „Človečina“, čímž se považuje notifikační povinnost prodávajícího vůči kupujícímu za splněnou.  
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, vč. rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázané kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich části bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně použít programové vybavení nebo další části softwarového vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem. 
 6. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář na odstoupení od smlouvy. 

  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2023