Doručení Zásilkovnou od 1300Kč. ZDARMA!

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů 

 1. Základní ustanovení

 

Tyto Zásady ochrany údajů upravují zásady zpracování a ochrany osobních údajů ze strany držitele povolení na provozování webového rozhraní www.clovecinahra.sk, na němž se realizuje internetový výdej zboží (dále jen „E-shop“). 

 

Tyto Zásady jsou určené především jako poučení pro zákazníky E-shopu jako dotčené osoby.  

 

 1. Správcem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), je čLOVEčina s.r.o., IČO 54028868, se sídlem Plzeňská 36/B 040 01 Košice − městská část Západ (dále jen „správce“). 

 

 1. Kontaktní údaje správce jsou:

e-mail: Clovecina.hra@gmail.com 

        telefon:  0907 617 851, 0902 941 971 

 

 1. Osobní údaje („osobní údaje“) jsou jakékoliv informace, které specificky identifikují zákazníky správce jako jednotlivce. Osobní údaje správce shromažďuje v minimálním možném rozsahu, který zahrnuje identifikační a kontaktní údaje, ID zařízení a související informace k zařízení potřebnému pro úspěšné fungování služeb a pro uzavření a plnění smlouvy. 
 1. Účel uchovávání údajů 
 1. Osobní údaje společnost čLOVEčina s.r.o. zpracovává za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy a závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo v souvislosti s kupní smlouvou, a to zejména: při odbavování objednávek, vystavování faktur, doručování objednaného zboží, při evidenci osob registrovaných prostřednictvím e-shopu a vyřizování případných reklamací.
 2. Dále je společnost čLOVEčina s.r.o. oprávněná používat získané osobní údaje zákazníků pro účely, jako je poskytování, udržování, ochrana a zlepšování služeb, vývoj nových služeb, zasílání obchodních sdělení, výkon dalších marketingových aktivit a pro cílené poskytování obsahu odpovídajícího potřebám uživatele.  
 3. Získané osobní nejsou sdílené na sociálních sítích třetích stran (tj. např. Facebook). 
 4. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. 

III. Naši poskytovatelé služeb (příjemci osobních údajů) 

1. Vzhledem k tomu, že není možné, aby naše společnost poskytovala všechny služby potřebné pro úspěšné fungování našeho e-shopu, sdílíme proto shromážděné informace s našimi poskytovali těchto služeb. Při používání služeb třetích stran dodavatelé dodržují jejich postupy zpracování údajů.  

2. Mezi takové služby, které nám poskytují třetí strany, patří platba za nákup zboží přes platební bránu GOPAY a také doručování zboží zákazníkům přes společnosti Packeta a DPD. 

3. Provozovatel nemá v úmyslu odevzdat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

 1. Doba uchovávání osobních údajů 

 

 1. Osobní údaje naše společnost uchovává po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a po dobu uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let po ukončení smluvního vztahu), a pokud jsou osobní údaje zpracované na základě souhlasu pro účely marketingu, po dobu do odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let od udělení souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje anonymizuje. 

 

 1. Vaše práva
 1. Přihlášením k odběru novinek společnosti čLOVEčina s.r.o. dotčená osoba vyjadřuje společnosti čLOVEčina s.r.o. souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a cookies za účelem zasílání marketingových novinek, akcí a informací formu elektronické zprávy – SMS, e-mail, případně mobilní telefonní číslo.  
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel, resp. se zasíláním marketingových informací, je dotčená osoba oprávněná kdykoliv odvolat, a to: 

 

a) ve svém profilu v případě, že je zaregistrovaná, 

b) prostřednictvím tlačítka odhlášení na konci každého doručeného e-mailu, 

c) prostřednictvím žádosti odeslané na clovecina.hra@gmail.com,

 d) poštou na poštovní adrese: čLOVEčina s.r.o., se sídlem Plzeňská 36/B 040 01, Košice - městská část Západ, Slovenská republika

 

 1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte jako dotčená osoba právo: 
 1. požadovat od čLOVEčina s.r.o. jako správce potvrzení o tom, zda správce zpracovává osobní údaje, které se vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto údajům a k dalším informacím ve smyslu GDPR, 
 2. aby čLOVEčina s.r.o. jako správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení, 
 3. aby čLOVEčina s.r.o. jako správce bez zbytečného dokladu zabezpečil vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a správce je povinný bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů: 
 1. osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovávány, 
 2. dotčená osoba namítá vůči zpracování na základě oprávněného zájmu správce a nepřetrvávají žádné oprávněné důvody ke zpracování, 
 3. osobní údaje, které se zpracovávaly nezákonně, musí být vymazané, aby se naplnila zákonná povinnost práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému správce podléhá. 

Žádosti o výkon těchto vašich práv jako dotčené osoby splní čLOVEčina s.r.o. bezplatně. 

 1. pokud čLOVEčina s.r.o. jako správce zpracovává vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (viz výše), máte právo vznést námitku vůči takovému zpracování a čLOVEčina s.r.o. nesmí dále vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu zpracovávat, pokud neprokáže nevyhnutelně oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami,  
 2. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek, 
 3. v případě, že se domníváte, že bylo porušené vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů  

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.  
 2. Správce přijal všechna vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby. 

 

 1. Závěrečná ustanovení 

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámený/á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím potvrzujete, že jste obeznámený/á s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 3. Správce je oprávněný tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

 

Tyto podmínky nabyly účinnosti dne 1.11.2023